Ingangsdatum: 1 april 2023

Concept7 erkent dat privacy belangrijk is. Dit privacybeleid is van toepassing op alle producten, diensten en websites die door Concept7 aan haar gelieerde ondernemingen worden aangeboden. Wanneer het nodig is om ons Privacy beleid meer specifiek toe te lichten, plaatsen we op de website ook nog afzonderlijke privacy mededelingen, waarin wordt beschreven hoe bepaalde diensten omgaan met persoonlijke informatie.

In aanmerking nemende dat Concept7 een dienstverlening is van Concept7 BV (KVK 020.66.982)

Voor onze diensten kunnen we de volgende soorten informatie verzamelen:

 1. Door jou verstrekte informatie
  Wanneer je je aanmeldt voor een service van Concept7 waarvoor je jezelf moet registreren, vragen we je om persoonlijke informatie te verstrekken (zoals jouw naam, e-mailadres en een wachtwoord). Het is mogelijk dat we de informatie die je voor jouw account opgeeft, combineren met informatie van andere diensten van Concept7 of van derden om het gebruiksgemak voor jou te vergroten en de kwaliteit van onze diensten te verbeteren. Bij bepaalde diensten kunnen we je de mogelijkheid bieden om aan te geven dat je niet akkoord gaat met het combineren van dergelijke informatie (“opt-out”). we zullen persoonlijke gegevens niet delen met andere partijen, tenzij we daarvoor vooraf jouw toestemming hebben gevraagd en gekregen, of wanneer we van rechtswege hiertoe verplicht worden.

 2. Cookies
  Bij het gebruik van Concept7 sturen we 1 of meer “cookies” – bestandjes met een reeks karakters – naar jouw computer waarmee jouw browser als een unieke gebruiker wordt geïdentificeerd. We gebruiken cookies om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren. Daarvoor slaan we gebruikersinstellingen op en houden we ontwikkelingen in gebruikersgedrag bij, bijvoorbeeld hoe mensen zoeken. De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat ze cookies accepteren. Je kunt jouw browser echter alle cookies laten weigeren of laten waarschuwen wanneer er een cookie verzonden wordt. Bedenk wel dat het kan gebeuren dat sommige opties en diensten van Concept7 niet goed functioneren als je de cookies weigert.

 3. Log-informatie
  Wanneer je gebruik maakt van diensten van Concept7, slaan onze servers automatisch informatie op die jouw browser bij elk bezoek aan een website verstuurt. In dergelijke server logs kan informatie worden opgenomen zoals zoekvraag, IP-adres, browser type, browser taal, datum en tijd van jouw zoekvraag en een of meer cookies die jouw browser kunnen identificeren.

 4. Correspondentie
  Wanneer je een e-mail of ander bericht aan Concept7 stuurt, kunnen we die berichten bewaren om jouw vragen te verwerken en te beantwoorden en om onze diensten te verbeteren.

 5. Gelieerde sites
  Sommige van onze diensten bieden we in samenwerking met andere websites aan. Denk hier bijvoorbeeld aan de koppelingen met andere aanbieders van dienstverlening (UX Lab en Toolkit), sociale media en opslaglocaties in de cloud. Persoonlijke informatie die je aan die sites verstrekt, kan aan Concept7 worden doorgestuurd om de betreffende dienst te kunnen leveren. We verwerken dergelijke informatie overeenkomstig dit privacybeleid. Het kan zijn dat de gelieerde sites een ander privacybeleid voeren. We raden je aan om dat door te lezen.

 6. Links
  Concept7 kan hyperlinks zodanig presenteren dat we kunnen bijhouden of deze links zijn aangeklikt. We gebruiken deze informatie om de kwaliteit van onze zoektechnologie, informatie op maat te verbeteren. En suggesties in content of reclame relevanter te presenteren. Voor meer informatie over links en doorverwijzing URL’s, zie onze sites.

 7. Andere sites
  Dit privacybeleid is van toepassing op websites en diensten die eigendom zijn van en geëxploiteerd worden door Concept7 BV. We oefenen geen controle uit op sites die bij onze diverse diensten worden weergegeven als zoekresultaten of links. Deze andere sites kunnen hun eigen cookies of andere bestanden op jouw computer plaatsen, gegevens verzamelen of persoonlijke informatie van je vragen.

Concept7 verwerkt persoonlijke informatie uitsluitend voor de doeleinden die staan beschreven in het toepasselijke Privacy beleid en/of de privacy mededeling met betrekking tot specifieke diensten. Naast de reeds genoemde, valt onder deze doelstellingen ook:

 • Het aanbieden van onze producten en diensten aan gebruikers, met inbegrip van het tonen van informatie op maat en reclame.

 • Controle, onderzoek en analyse om onze diensten te onderhouden, te beschermen en te verbeteren.

 • Zorgen dat ons netwerk technisch goed functioneert.

 • Het ontwikkelen van nieuwe diensten.

Meer informatie over de wijze waarop we persoonlijke informatie verwerken, kunt je vinden in de privacy mededelingen met betrekking tot specifieke diensten.

Concept7 verwerkt persoonlijke informatie op onze servers. In sommige gevallen verwerken we persoonlijke informatie op een server die zich niet in jouw eigen land bevindt. We kunnen persoonlijke informatie verwerken om onze eigen diensten te verlenen. In sommige gevallen verwerken we persoonlijke informatie namens en op aanwijzing van derden, zoals onze adverteerders.

Keuzemogelijkheden met betrekking tot persoonlijke informatie

Wanneer jij je aanmeldt voor een bepaalde dienst waarvoor jij je moet registreren, vragen we je om persoonlijke informatie te verstrekken. Indien we deze informatie op een andere wijze gebruiken dan voor het doel waarvoor deze werd verzameld, zullen we je daarvoor vooraf om toestemming vragen.

Indien we je vragen persoonlijke informatie te mogen gebruiken voor andere doeleinden dan in dit privacybeleid en/of in de specifieke privacy-mededelingen staan beschreven, zullen we je een doeltreffende manier bieden om het gebruik van persoonlijke informatie voor die andere doeleinden te weigeren (“opt-out”). We zullen geen gevoelige informatie verzamelen of gebruiken voor andere doeleinden dan in dit privacybeleid en/of in de specifieke privacy-mededelingen staan beschreven, tenzij je daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven.

Je kunt weigeren om persoonlijke informatie op te geven voor een bepaalde dienst van Concept7, maar dan zal het wellicht niet mogelijk zijn om die dienst aan je te leveren.

Het delen van informatie

Uitsluitend in de volgende limitatieve omstandigheden deelt Concept7 persoonlijke informatie met andere bedrijven of personen buiten Concept7:

 • Indien we jouw toestemming hebben. Voor het delen van persoonlijke informatie vragen we altijd jouw uitdrukkelijke toestemming.

 • Indien we persoonlijke informatie aan onze dochtermaatschappijen, gelieerde ondernemingen of andere vertrouwde bedrijven of personen verstrekken om namens ons persoonlijke informatie te verwerken. We eisen van deze partijen dat zij dergelijke informatie verwerken volgens onze aanwijzingen en in overeenstemming met dit privacybeleid en eventuele andere toepasselijke vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen.

 • Indien we er te goeder trouw van overtuigd zijn dat de toegang tot of het gebruik, de bewaring of de openbaarmaking van dergelijke informatie redelijkerwijs noodzakelijk is om (a) te voldoen aan eventuele toepasselijke wet- of regelgeving, een juridische procedure of een verzoek van een overheidsinstantie, (b) toe te zien op de naleving van de geldende gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van onderzoek naar mogelijke overtredingen daarvan, (c) fraude, beveiligings- of technische problemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken, of (d) voor zover wettelijk vereist of toegestaan, de rechten, eigendom of veiligheid van Concept7, haar gebruikers of het publiek te beschermen tegen dreigende schade.

 • Indien Concept7 betrokken raakt bij een fusie, overname of enige vorm van verkoop van haar hele vermogen of een deel daarvan, zullen we dit bekendmaken voordat er persoonlijke informatie wordt overgedragen en onder een ander privacy beleid komt te vallen.

We kunnen bepaalde stukjes geaggregeerde, niet persoonlijke informatie met derden delen, zoals bijvoorbeeld het aantal gebruikers dat op een bepaald woord heeft gezocht of op een bepaalde advertentie heeft geklikt. Zulke informatie is niet herleidbaar tot jou als persoon.

Mocht je nog vragen hebben over het beheer of gebruik van persoonlijke gegevens, dan kun je via de website contact met ons opnemen.

Informatiebeveiliging

We nemen passende beveiligingsmaatregelen tegen ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde wijziging, openbaarmaking of vernietiging van gegevens. Deze maatregelen omvatten interne evaluaties van onze methoden voor gegevensverzameling, -opslag en -verwerking en onze beveiligingsmaatregelen, alsook fysieke beveiligingsmaatregelen ter voorkoming van ongeoorloofde toegang tot systemen waarop we persoonlijke gegevens opslaan.

De toegang tot persoonlijke informatie is voorbehouden aan werknemers, opdrachtnemers en agenten van Concept7 die van dergelijke informatie op de hoogte moeten zijn om onze diensten te kunnen verlenen, uitbouwen of verbeteren. Deze personen hebben een geheimhoudingsplicht en kunnen bij schending daarvan te maken krijgen met disciplinaire maatregelen, met inbegrip van contractbeëindiging en strafrechtelijke vervolging.

Integriteit van gegevens

Concept7 verwerkt persoonlijke informatie uitsluitend voor die doeleinden waarvoor deze werd verzameld en in overeenstemming met dit privacybeleid of eventuele privacy-mededeling voor een specifieke dienst. We evalueren onze methoden voor gegevensverzameling, opslag en verwerking om te waarborgen dat we uitsluitend die persoonlijke informatie verzamelen, opslaan en verwerken die nodig is om onze diensten te leveren of te verbeteren. We ondernemen alle redelijke stappen om te zorgen dat de door ons verwerkte persoonlijke informatie juist, volledig en actueel is, maar we zijn afhankelijk van onze gebruikers om hun persoonlijke informatie bij te werken of te corrigeren indien dat nodig is.

Toegang tot en bijwerking van persoonlijke informatie

Wanneer je gebruik maakt van Concept7, spannen we ons te goeder trouw in om jou toegang tot jouw persoonlijke informatie te verschaffen en deze gegevens ofwel te corrigeren indien ze onjuist zijn, ofwel op jou verzoek te verwijderen indien het wettelijk of voor legitieme bedrijfsdoeleinden niet langer vereist is om deze te bewaren. Alvorens dergelijke verzoeken te verwerken, vragen we de gebruiker om zichzelf en de van hem opgeslagen gegevens te raadplegen, te corrigeren of de te verwijderen informatie te identificeren, en we kunnen weigeren om verzoeken te verwerken die onredelijk vaak of systematisch worden herhaald, onevenredig veel technische inspanning vereisen, de privacy van anderen in gevaar brengen, of uitzonderlijk lastig uitvoerbaar zouden zijn (bijvoorbeeld verzoeken met betrekking tot informatie die zich op backup-tapes bevindt), of waartoe toegang verder niet noodzakelijk is. 

Wanneer we de mogelijkheid bieden om informatie in te zien en te corrigeren, leveren we deze dienst altijd kosteloos, tenzij dat onevenredig veel inspanning zou vereisen. Voor sommige van onze diensten gelden andere procedures voor het inzien, corrigeren of verwijderen van persoonlijke informatie van gebruikers. De details van deze procedures zijn te vinden in de specifieke privacy-mededelingen ten aanzien van deze diensten.

Handhaving

Concept7 onderzoekt geregeld of dit privacybeleid wordt nageleefd. Vragen of opmerkingen met betrekking tot dit privacybeleid of de wijze waarop Concept7 met persoonlijke informatie omgaat, kun je altijd kenbaar maken door contact met ons op te nemen via deze website. 

Wanneer we via de website of ons postadres formele, schriftelijke klachten ontvangen, is het beleid van Concept7 om met de betreffende gebruiker contact op te nemen over zijn of haar klacht(en). We zullen onze medewerking verlenen aan de betrokken bevoegde instanties, inclusief plaatselijke privacy-toezichthouders, om een oplossing te vinden voor klachten over de overdracht van persoonlijke gegevens die niet tussen Concept7 en betrokkene zelf kunnen worden opgelost.

Wijzigingen in dit beleid

We wijzen erop dat dit privacybeleid van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. Daarbij zullen we jouw rechten op grond van dit privacybeleid niet zonder jouw expliciete toestemming inperken, en we verwachten dat de meeste van dergelijke wijzigingen van ondergeschikt belang zullen zijn. Desondanks zullen we alle wijzigingen op deze pagina plaatsen. Als het om significante wijzigingen gaat, zullen we deze op een meer opvallende manier bekendmaken (inclusief, voor bepaalde diensten, een kennisgeving van beleidswijzigingen per e-mail). De versie van dit privacybeleid zal steeds bovenaan de pagina worden aangeduid door middel van de ingangsdatum. 

Disclaimer websites

Concept7 besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter niet altijd voorkomen worden. In geval dit toch gebeurd spant Concept7 zich in om deze fout te corrigeren.

Concept7 niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie of de aangeboden creatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie en of deze creaties via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Concept7 of door jou aan Concept7 middels de mobiele pagina of website van Concept7 of anderszins langs elektronische weg verzonden gegevens. 

Tevens aanvaardt Concept7 geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van creaties, gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Concept7 via haar websites. Concept7 aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Concept7 garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor gepersonaliseerde content, social media features en om onze traffic te analyseren. Meer weten?